DOM KULTURY „KUBISZÓWKA”, ul. Słowackiego 17

WYSTAWA: 13 – 29 października 2017

ZGŁOSZENIA do 30 września 2017

ZBIOROWA WYSTAWA TOWARZYSZĄCA

Zbiorowa wystawa towarzysząca FotoArtFestivalowi. Udział w wystawie jest otwarty dla wszystkich chętnych na podstawie zgłoszenia.

Celem wystawy jest umożliwienie fotografującym pokazania swych prac na szerszym, międzynarodowym forum.

Organizatorzy FotoArtFestivalu wyłonią spośród uczestników wystawy FotoOpen autora,

który zostanie zaproszony do indywidualnej wystawy w Galerii Fotografii B&B w Bielsku-Białej.

FotoOpen VII FotoArtFestivalu
Bielsko-Biała, 13 – 29 października 2017

ORGANIZATOR
Fundacja Centrum Fotografii, Bielsko-Biała, Polska.

ZAŁOŻENIA
Celem wystawy jest stworzenie możliwości fotografującym do zaprezentowania swoich prac na szerszym forum odbiorców. Wymiana doświadczeń, stworzenie możliwości nawiązywania nowych kontaktów w środowisku fotografujących. Promocja fotografii.

Wśród uczestników przeglądu zostanie wybrany autor, który będzie miał zorganizowaną wystawę indywidualną.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Wystawa jest imprezą towarzyszącą FotoArtFestivalowi 2017.
2. Wystawa jest otwarta dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń.
3. Udział w wystawie jest wolny od opłat.
4. Organizator przyjmuje prace do formatu 40 × 50 cm (łącznie z oprawą), w ilości do 3 prac.
5. Każda praca musi być czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem (na awersie, czyli po tej samej stronie co obraz!).
6. Technika i tematyka prac dowolna. Prace muszą być gotowe do ekspozycji (oprawione lub naklejone na odpowiednie podłoża z zawieszkami).
7. Prace, z dopiskiem FotoOpen 2017, nadsyłać należy na adres:
Galeria Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała.
8. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2017. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą FORMULARZA.
9. Ostateczny termin nadsyłania prac: 5 października 2017 (decyduje data otrzymania przesyłki).
10. Lista osób zakwalifikowanych do pokazu ogłoszona zostanie na stronach www.fotoartfestival.com, bez indywidualnych zawiadomień.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, zaginięcie lub opóźnienie prac podczas ich przesyłki drogą pocztową i inną.
12. Otwarcie wystawy nastąpi 13 października 2017.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w celach reklamowych, informacyjnych itp. w prasie i we wszelkiego rodzaju drukach, w telewizji, w internecie, itp.
14. Prace zostaną zwrócone Autorom na ich koszt i tylko na ich wyraźną, pisemną prośbę.
15. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora wystawy.

ZAPRASZAMY!